extremely

US /ɪk'strimlɪ/

UK /ɪkˈstri:mli/

B1 中級
  • adv. 極度に : 極めて : 非常に : とても : 大いに