B1 中級 173 タグ追加 保存
動画の字幕をクリックしてすぐ単語の意味を調べられます!
単語帳読み込み中…
字幕の修正報告
Guni-guni ko lang siguro
Pero hinahanap kita pati sa ilalim ng kama
Baliw ako sa ‘yo
Medyo praning
At alam mong iniiwasan kita
Magulo utak ko, baby
At ayokong nahuhulog dahil takot ako sa matataas na lugar
at takot akong magkamali
Pero siguro pinapatagal ko lang dahil ‘di ko binigyan ng oras
tayong dalawa
Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto
Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso
May phobia ako
‘Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey
oh nasaktan nang husto ang puso ko
May phobia ako
Akala ko nalulunod ako ‘yun pala ako ‘yung nasa mababaw
At, wala akong dahilan
Oo, magdamag akong ‘di-mapakali sana makatulog ako
Pero puro pangit ang naiisip ko
At ayokong nahuhulog dahil takot ako sa matataas na lugar
at takot akong magkamali
Pero siguro pinapatagal ko lang dahil ‘di ko binigyan ng oras
tayong dalawa
Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto
Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso
May phobia ako
‘Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey
oh nasaktan nang husto ang puso ko
Ilang taon na 'kong nandito pinipigilan nila ako
Natatakot akong iwanan mo ako
Ilang taon na nila akong pinipigilan
Natatakot akong iwanan mo ako
Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto
Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso
May phobia ako
‘Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey
oh nasaktan nang husto ang puso ko
Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto
Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso
May phobia ako
‘Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey
oh nasaktan nang husto ang puso ko
May phobia ako
コツ:単語をクリックしてすぐ意味を調べられます!

読み込み中…

Johnny Orlando - Phobias (Official Video)

173 タグ追加 保存
Tracy 2020 年 3 月 2 日 に公開
お勧め動画
 1. 1. クリック一つで単語を検索

  右側のスプリクトの単語をクリックするだけで即座に意味が検索できます。

 2. 2. リピート機能

  クリックするだけで同じフレーズを何回もリピート可能!

 3. 3. ショートカット

  キーボードショートカットを使うことによって勉強の効率を上げることが出来ます。

 4. 4. 字幕の表示/非表示

  日・英のボタンをクリックすることで自由に字幕のオンオフを切り替えられます。

 5. 5. 動画をブログ等でシェア

  コードを貼り付けてVoiceTubeの動画再生プレーヤーをブログ等でシェアすることが出来ます!

 6. 6. 全画面再生

  左側の矢印をクリックすることで全画面で再生できるようになります。

 1. クイズ付き動画

  リスニングクイズに挑戦!

 1. クリックしてメモを表示

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔