C1 上級 739 タグ追加 保存
動画の字幕をクリックしてすぐ単語の意味を調べられます!
単語帳読み込み中…
字幕の修正報告
Traducerea ºi adaptarea dupã sonor dani67 & Pinhead
titrarea manualã dani67 & Pinhead
Acum "ºtirile de dimineaþã"... Bunã ziua ºi bine aþi venit...
Sunt Jim...
Pentru dimineaþa aceasta v-am pregãtit...
Azi e miercuri...
Sã începem.
Din pãcate ºi azi a fost gãsit un grup de delfini pe plajã.
Emisia de dioxid de carbon a crescut în ultimii 15 ani.
- Existã riscuri reale ? - Niciunul.
Ecologiºtii încearcã sã determine cauzele decesului.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) vorbeºte de a decreta statul de alertã...
Ai ciorapi foarte frumoºi. Îmi plac.
Poliþia a raportat persoane cu un comportament ciudat.
Nu existã nicio notã oficialã din partea OMS care sã...
Nu sunt fizicieni, nu sunt ingineri, dar cred cã va dispãrea aºa...
ca ºi cum ar trãi într-o lume fantasticã.
... e peste un bãrbat, îl bate! Bãrbatul sângereazã!
Bârfele de sfârºitul lumii sunt doar niºte prostii.
Ceea ce s-a întâmplat victimei continuã sã...
Ziua Z: Apocalipsa
www.titrari.ro
Avem mogâldeþe în pat!
Te faci mare. Ce vreþi la micul dejun?
Clãtite!
Trebuie sã spui un singur cuvânt!
- Apropo, ce vrei pentru ziua ta? - Spune-i cã vrei un cãþeluº.
- Un cãþeluº. - Adicã un cãþeluº de pluº?
Asta s-ar putea realiza.
- Le-am împãturit. - Bunã dimineaþa.
- Pare foarte bun. - Ai mai terminat una?
- Scuzã-mã! - Þi-ai luat inhalatorul?
- E în baie. - Termin ºi mã duc sã-l iau.
Fugi!
Bine.
Tati, ce e aia lege marþialã?
Legea marþialã? Regulile din casa noastrã care sunt valabile ºi afarã.
Ai mai fost în asemenea locuri cu vechiul tãu serviciu?
Da, dar am renunþat ca sã stau mai mult cu voi.
Îþi lipseºte?
- Nu, îmi place noua mea slujbã. - Nu faci altceva decât clãtite!
Pentru cã sunt cel mai bun!
- Uitaþi ce-am gãsit! - Terminaþi de mâncat.
Sã nu uitaþi de dinþiºori! Haideþi!
Mai vrei o clãtitã? Grãbeºte-te!
Hai, miºcaþi!
- Strângeþi masa! - Când ne întoarcem!
Aºadar, trãieºte în junglã?
- Nu! - Se mãnâncã duminica?
- Nu! - Atunci trãieºte pe câmpiile africane?
- Pãi, da. - Cred cã da.
Oamenii îi þin în cuºti toatã viaþa ca apoi sã-i mãnânce?
- Nu! Fereascã! - Tatã!
- Atunci e un animal domestic? - Da.
- E o pisicã? - Da.
- Sã facem un alt joc. - Ai ghicit!
De ce-or fi trecând atât de multe. E al treilea în cinci minute.
Ce se-ntâmplã?
OMS investigheazã epidemia recentã de turbare izbucnitã în Taiwan...
Ca rãspuns la acuzaþiile cã nu au fãcut totul pentru blocarea rãspândirii,
sã-l ascultãm pe ºeful Cabinetului de la Casa Albã...
Îl punem pe BBC?
De-acum nu mai eºti englezoaicã, iubito! Þi-ai pierdut ºi accentul.
Dar revine dupã vreo douã sticle de vin.
- Sunt englezoaicã? - Da, bunica ta e englezoaicã.
- Fir-ar sã fie! - De ce nu s-o fi oprit?
- Aºteptaþi aici. - Tatã, fii atent la stradã.
Nu te îngrijora, scumpo.
- Hei, tu! Eºti bine? - Da, sunt bine, mulþumesc.
- Ai nevoie de ajutor? - Nu. ªtii ce s-a-ntâmplat?
- Nu! Habar n-am! - E absurd.
Gerry!
Urcaþi imediat în maºinã!
Rãmâneþi aici cu...
- Ce vrei sã faci? - Sã plecãm de aici!
- Îmi vreau pãturica! - Scumpo, e în geantã.
Strânge iepuraºul în braþe, bine?
Pãturica mea!
- Rachel! - Rachel, iubito, aºeazã-te pe scaun!
- Scumpo! - Pune-þi centura!
- Fã cum þi-am spus! - Rachel, pune-þi centura înapoi!
- Sunteþi bine? - Rachel, te-ai lovit?
- Conie! - E totul în regulã!
- Trebuie sã ieºim de aici. - Ieºiþi din maºinã!
Uºa nu se deschide! Ieºi pe aici!
Scumpo, trebui sã sari peste!
Haide, iubito!
Iubito, eºti bine?
Sã plecãm de aici!
- Ce-o fi asta, Gerry? Ce-o fi? - Habar n-am!
- Urcaþi în rulota aia! - Iepuraºul meu!
Soseºte trenul nr 12. Sã numãrãm!
Unu...
doi... - Ce se întâmplã?
trei...
patru...
cinci...
ºase...
ºapte...
opt...
nouã...
zece...
11...
12.
Trenul a sosit.
Fii atent!
Izolarea a eºuat! Repet! Izolarea a eºuat!
Încearcã sã te liniºteºti.
Bine, iubito, acum inspirã ºi respirã!
Curaj, scumpo, încearcã sã te liniºteºti.
- Gerry, geanta mi-a rãmas în maºinã. - Dar cea de rezervã?
Sã vãd dacã inhalatorul e în rucsacul tãu.
Te ocupi tu de ea?
Rachel, va fi bine.
Respirã cu nasul!
Uitã-te la mine!
Vei reuºi, bine?
Ai fãcut-o de sute de ori. Acum uitã-te la mine.
Trage cu nasul ºi respirã cu gura.
Mergem dupã o farmacie. Trebuie sã ne miºcãm.
Uite!
Uitã-te la mine, Rachel. Inspirã cu nasul...
- Tatã, cine erau ãia? - Scumpo, adu-ne ceva de bãut.
E Thierry!
- Unde eºti? - În zbor, Turtle Bay. Voi?
Ãsta e sfârºitul! Abia am scãpat! Spune-le sã meargã cãtre sud!
Hai, hai!
- Ce sunt? - Nu ºtiu! I-ai vãzut de aproape?
Faþã în faþã!
- Tatã! - E adevãrat, sunt...
Conie! Dã-mi-o mie! Mulþumesc, iubito!
- Unde eºti? - Pe I95, cãtre nord.
Perfect, bravo!
Bine, încerc sã-þi trimit un elicopter.
Îþi voi da coordonatele curând. Poþi rezista o orã?
- Am de ales? - Fã-o în onoarea vremurile trecute.
Am nevoie de ajutorul tãu. Am nevoie de tine aici, Gerry!
- Nu ne uita. - Am pierdut Bostonul.
De acord. Mult noroc.
Bravo, scumpo, continuã. Totul va fi bine.
- Vino, stai aici. - Nu te îndepãrta. Dã-mi mâna!
Tu du-te dupã medicamente, eu mã duc dupã mâncare.
Ne vedem aici!
Nu te îndepãrta.
- Ce-þi trebuie? - Albuterol!
Se spune cã astmul se vindecã cu timpul.
Ãsta face miracole cu fiul meu.
Îþi mulþumesc.
- Tatã! - Iubito!
- Tatã! - Scumpo!
- Tatã! - Unde-i mama?
Karen!
- Karen! - Gerry!
- Fetelor! - Rachel!
Nu!
Nu!
Trebuie sã ne îndepãrtãm imediat de stradã.
Gerry, blocul acela!
Bine, sã mergem.
- Gerry! - Suntem blocaþi în NEWARK, New Jersey
E un bloc pe strada 23. Dacã ne urcãm pe acoperiº,
- ne poþi trimite pe careva? - Nu pot în seara asta.
- Atunci când? - Nu înainte de zori.
- Bine, în zori. - Spune-i cã am rachete de semnalizare!
Vom fi pe acoperiº cu rachete de semnalizare!
Voi muta munþii din loc pentru a te aduce aici.
Vino-ncoace, iubito!
- Fugiþi! - Miºcaþi-vã!
Hai, hai!
Haideþi, pe aici!
Haideþi, fetelor! Pe scãri! Repede! Repede!
Aºteaptã!
Aºteaptã!
Acum urcãm. Totul va fi bine.
- Hai, iubito! - E în regulã!
- Unde-i Conie! - Conie!
- Lãsaþi-mã sã intru! - Conie!
- Lãsaþi-mã sã intru! - Vino-ncoace!
Înãuntru! Intraþi! Intraþi!
Intraþi!
- Casa mea e ºi a voastrã, sunteþi bine? - Mulþumesc.
- Eu sunt Thomas. - Bunã, Thomas.
- Eºti bine, draga mea? - Zãvorãºte bine uºa!
- E bine. - Totul va fi bine.
- Liniºtiþi-vã! Totul e bine. - Thomas...
- Vã este foame? - Da, mulþumim.
- Doamnã, doriþi? - Da.
- Domnule! - Mulþumesc.
Vreþi puþin suc?
Urmãtorul mesaj este transmis la cererea Departamentului de poliþie din New Jersey.
Autoritãþile recomandã tuturor cetãþenilor sã urmeze aceste indicaþii:
Rãmâneþi în casã, dacã se poate.
Faceþi-vã rezerve de apã ºi mâncare pentru a supravieþui una-douã sãptãmâni.
Urmãtorul mesaj este transmis la cererea Departamentului de poliþie din New Jersey.
Plângea.
Mulþumesc, Tommy.
Am lucrat în locuri periculoase
ºi cei care se mutau supravieþuiau, iar ceilalþi, nu.
Miºcarea e viaþã.
Ar fi mai bine dacã aþi veni cu noi.
Mai aveþi nevoie de ceva înainte sã plecaþi?
Sã mergem!
- Trebuia sã plecãm cu ei. - Nu ai unde sã mergi.
- Ce facem când se terminã mâncarea? - Nu te îngrijora..
E bine. Haideþi!
- Mi-e fricã! - Un elicopter ne aºteaptã pe acoperiº.
Tu sã faci ca mama ºi tata, în tãcere ca un Ninja.
Va fi floare la ureche.
- Eºti sigur cã vor veni? - Vor veni dupã noi.
Sunteþi gata?
E bine, haideþi!
- Sus, sus! - Mai repede, scumpo!
- Nu vã opriþi! - Haideþi, fetelor!
- Acum! - Hai, hai! Mai repede!
Niciun contact vizual. Repet, niciun contact vizual!
Haideþi! Haideþi!
- Karen! Karen! - Da!
Deschide uºa! Repede! Repede!
Gerry!
- Iatã-i! - Semnalul! Coborâþi!
- Tatã! Mama! - Stai mai în spate!
- Gerry! Gerry! - Înapoi!
Iubitule, n-o face!
1007, 1008, 1009
1010...
1011...
- Mi-a intrat în gurã sânge infectat. - Eºti bine, eºti bine!
- Duceþi-vã, repede! - Sã mergem!
Mai repede! Mai repede! Trebuie sã plecãm de aici!
Haideþi!
Pregãtiþi-vã pentru aterizare. Direcþie 0-4-0.
Viteza 5 noduri la 0-6-0.
Pregãtiþi-vã pentru evacuare imediatã.
- Gerry! - Mulþumesc.
Îmi pare bine sã te revãd.
- Karen , aici, la dreapta. - Nu-i rãu, nu?
- Paturi suprapuse! - Paturile voastre sunt 2, 3 ºi 6.
- Aranjaþi-vã! - Curaj, întinde-te!
- Acolo, scumpo. - Aºa.
Nu vom mai lãsa ancora. Sunteþi în siguranþã.
- Nu pentru mine sunt îngrijorat. - Liniºteºte-te!
Iubitule, e mai mare decât vechea noastrã casã din New York.
- Mai aveþi nevoie de ceva, Karen? - De apã.
Mã ocup eu.
E la nivel mondial? E careva care stã mai bine ca noi?
- Iubitule, de ce nu vã duceþi de aici? - Bine.
Preºedintele e mort.
Patru membrii din Statul major ºi vice preºedintele sunt daþi dispãruþi.
Pe strãzile capitalei e un adevãrat rãzboi.
Facþiunile au intrat în panicã.
În metropole e ºi mai rãu.
Virusul s-a rãspândit din cauza aeroporturilor.
Dupã cât timp se vãd simptomele contagierii?
Guvernul provizoriu considerã Minessota de Nord ca o posibilã zonã sigurã.
Spuneþi de persoane muºcate ºi necontagiate?
Nu ºtiu dacã mai existã viaþã în Israel.
Dle, nu vã pot aproba ordinul.
Dle colonel, din pãcate nu vã pot ajuta cu evacuarea dvs ºi a oamenilor.
Dle, nu existã posibilitatea sã vã evacuãm.
Malnutriþie, poluarea apei, fãrã combustibil pentru la iarnã
ºi nici pentru transporturi, fãrã muniþii.
Epidemia s-a rãspândit în toatã lumea.
Întrebarea pe care trebuie sã ne-o punem este: despre ce naiba e vorba?
Existã un cinci la sutã care nu dã semne de contagiere.
E viralã, fãrã îndoialã.
ªi ca pentru orice virus identificat se poate realiza un vaccin.
Acela e dr Fassbach, un virusolog de la Harvard.
Analogia asta mã face sã mã gândesc imediat la gripa spaniolã.
- Gripa spaniolã? - Ce care a început în 1918
ºi în numai doi ani a ucis trei la sutã din populaþie.
Ne bazãm reciproc pentru a rezolva situaþia asta.
Cu toþii aþi citit acel e-mail! Se vorbea de zombi.
Aþi înnebunit?
Prima menþiune a cuvântului zombi a fost într-un memorandum
trimis din Coreea de Sud. A fost ultimul contact cu ei,
dar, probabil, cã e vreun indiciu acolo.
Dacã am ºti de unde a început, am putea realiza un vaccin.
De aceea îl vom trimite pe dr. Fassbach în cãutarea originii.
- E foarte tânãr. - Da, ºtiu.
Atenþie!
Pe loc repaus!
Dle secretar adjunct!
El ne-a spus cã eraþi cel mai bun investigator de la Naþiunile Unite.
Vreau sã mergeþi ºi dvs cu echipa ºi sã-l ajutaþi pe dr Fassbach în cercetare.
- Tu voiai... - Voiam sã vezi cu ochii tãi situaþia.
Nu!
Cãpitane, n-o pot face!
Aþi fost prezent pe durata rãzboiului civil liberian.
Aþi investigat crimele de rãzboi cecene. În Sri Lanka în 2007.
În toate posturile unde dr Fassbach n-ar rezista nicio noapte.
Echipa Navy SEAL te va urma pentru a-þi asigura securitatea.
Nu!
Veþi fi escortaþi pânã acolo. Îl veþi ajuta pe doctor
sã gãseascã indiciile ºi vã vom aduce înapoi.
- De treaba murdarã ne ocupãm noi. - Nu vã pot ajuta, nu-mi pot lãsa familia.
Uitaþi-vã în jur, dle Lane.
Fiecare individ se aflã aici cu un scop anume.
Nu existã loc aici pentru persoane nefolositoare.
Existã o listã lungã de persoane pentru unul din posturile astea.
Vreþi sã v-ajutaþi familia?
Atunci ajutaþi-ne sã îngrãdim epidemia.
- E alegerea dvs, dle Lane. - Foarte simplu.
- De-acum nu mai lucrezi pentru ei. - Karen.
N-am uitat cum te-a distrus munca asta. De aceea nu-mi cere sã-þi dau acceptul.
Trebuie sã mã duc, altfel ne vor da jos de pe navã.
- Poftim? - Dacã mã duc,
tu cu fetele ºi Tommy puteþi rãmâne aici.
Dacã nu mã duc, ne trimit înapoi la Philadelphia.
Poftim? Dar Thierry nu poate face ceva?
Oamenii ca Thierry nu mai au valoare de-acum.
Þine-l mereu cu tine.
Voi suna de douã ori pe zi. Cât timp te sun, înseamnã cã sunt bine.
Mã voi întoarce, bine?
- Trebuie sã gândim pozitiv. - Ca întotdeauna.
Ca întotdeauna.
- Micuþo, tata trebuie sã plece la serviciu. - Nu mai sunt o fetiþã.
Bine! Înaltã ºi frumoasã micuþã adultã.
Mã întorc repede.
Bine, campionule!
Vei avea tu grijã de ele în locul meu?
- Da. - S-a fãcut.
- Bine. - Eºti cel mai bun.
Pa, scumpo! Te iubesc. Ne vedem curând.
Urmaþi-mã, dle Lane.
Salveazã numele: Acasã.
Salveazã numele: Gerry.
Ascultã, nu ºtim cu ce ne vom confrunta, aºa cã stai dupã ei.
Dacã se miºcã, te miºti ºi tu. Dacã ei se opresc, te opreºti ºi tu.
Dacã lucrurile se înrãutãþesc, tu urmeazã paºii lor,
fã ce spun ei ºi totul va fi bine.
Sunt ca buldozerele, mereu în cãutarea cuiva pe care sã-l turteascã.
- Te-am auzit! - Am spus-o special!
Dacã vezi ceva urât, dã-te la o parte!
- Ne vom ocupa noi. - Bine.
- Vom gãsi ceva? - Da, sigur cã vom gãsi.
Mama Naturã e un criminal în serie. Cel mai tare din lume.
Cel mai creativ.
Dar, ca orice criminal în serie, nu-ºi poate reprima dorinþa de a fi prins.
De ce sã faci crime perfecte, dacã nu poþi avea meritul lor?
De aceea mai lasã firmituri în urmã.
Dar partea cea mai dificilã, ºi motivul pentru care am studiat,
este recunoaºterea firimiturilor ca indicii.
Ceea ce credeai cã este aspectul cel mai brutal al virusului
ajunge sã devinã punctul sã vulnerabil.
Adorã sã-ºi ascundã slãbiciunile în spatele punctelor forte.
E o adevãratã târfã.
Atenþie! Zonã izolatã. Repet: zonã izolatã.
Evacuarea e suspendatã!
Tot personalul disponibil sã se prezinte pe puntea nord.
Cãtre personalul neesenþial, împãrþit în grupuri le A ºi B,
sã se prezinte pe puntea de zbor pentru un imediat transfer.
Grupurile A ºi B vor trebui sã rãmânã...
Nu se poate sã rãmâneþi!
- Mamã, asta e cina? - Da, scumpo.
- Apa are un gust ciudat. - E gustul carburantului, domniºoarã.
- Glumeºte. - De-ar fi aºa.
Desalinizatorul filtreazã cu greu,
probabil pentru cã sunt prea multe persoane la bord.
Treziþi-vã, bãieþi!
Suntem aproape de Camp Humphreys.
Baza e în întuneric iar operatorul nu rãspunde.
Am rãmas fãrã combustibil, trebuie sã aterizez.
Puneþi-vã centurile.
Stai.
Þine degetul pe trãgaci.
În regulã.
Aºteaptã!
Fir-ar sã fie!
Înapoi!
Nu trageþi! Suntem prieteni!
El cine-i? Ce i s-a-ntâmplat?
- A alunecat. E mort. - Sã mergem! Haideþi!
Sunteþi bine?
Eu sunt bine!
- Tierra e mort! - Skielke!
Stai! Liber!
Verificaþi-vã muniþiile ºi încãrcaþi-vã armele!
Bãiatul pe care l-am pierdut avea 23 de ani.
23 de ani!
Acum sã-mi spuneþi pentru ce!
Bãiatul care a murit era un doctor, un virusolog.
- Despre ce vorbeºti? - El era asul nostru din mânecã.
Aº spune cã nu mai e de-acum.
A venit voluntar aici, nu era obligat.
Toþi suntem voluntari. Încercãm sã ne dãm seama despre ce e vorba.
Viaþa e nemiloasã.
Doctorul ar fi fost de acord.
- Când facem plinul? - Când voi spune eu.
ªi cu multã prudenþã.
- Sunt atraºi de zgomot? - Da, îi atrage.
Dacã-i împuºti în corp, îi încetineºte, dar în cap îi terminã.
Ca sã fim siguri le ardem corpurile imediat ce e posibil.
- Ai mai avut de-a face cu ei? - Da.
- Unde? - Philadelphia, New York.
Au ajuns rãu?
- Dar Huston? - Saint Louis?
- Baltimore? - Atlanta?
Bãieþi, voi fi sincer cu voi. Nu mai e niciun loc unde sã fie bine!
De acord.
Dacã tipul acela era un virusolog, tu ce faci?
S-a primit un memorandum de la baza asta acum 11 zile.
Folosea termenul de zombi. ªtiþi sã-mi spuneþi ceva?
Da.
Era un e-mail, nu un memorandum.
Se pare cã nimeni nu l-a bãgat în seamã.
Acum sunt vreo 15-16 oameni în camera asta,
paznici în mare parte.
Toþi au fost muºcaþi încercând sã-l lege pe omul acesta de pat.
Colonelul a spus cã a fost primul.
- Colonelul mai e aici? - Sigur cã da! Uite-l acolo.
ªtii cumva cine sau ce l-a muºcat?
Era medicul bazei.
Abia se întorsese de pe teren.
Trebuia sã investigheze moartea unui soldat
a cãrui urmã se pierduse de o sãptãmânã.
A fost vãzut într-un sat cu cãluº în gurã ºi plin de sânge.
A încercat sã muºte pe unul de-al lor.
Aºa cã l-au împuºcat, l-au legat ºi l-au aruncat într-un hambar.
Apoi doctorul s-a întors aici ºi-a început sã-ºi atace pacienþii.
- ªtii de unde venea soldatul? - Nu.
Pe cineva cu care sã fi þinut legãtura?
- Nu. - Sunt registre?
Uitã-te, dacã ai chef!
Ar fi putut începe oriunde.
Îmi pare rãu cã a trebuit sã vii tocmai aici.
- Voi cum v-aþi salvat? - Cu o încãrcãturã bunã de gloanþe.
Aºa te-ai rãnit?
Nu, de mult timp sunt aºa.
Pietroiul ãsta era pe-acolo când ºapte, opt din ei au devenit zombi!
Dar bastardul nici nu l-a vãzut
Muºcau din toþi ca puºtii obezi într-un fast-food,
dar pe el nici nu l-au luat în seamã.
- Am fost norocos. - Un tip s-a transformat în 12 secunde.
- ªi aici e aºa? - 5-10 minute.
Da, Nelson s-a dus! S-a transformat în 10 minute!
Da!
Dumnezeule, mã mãnâncã!
- Cine-i ãla? - Nu-þi pierde timpul cu idiotul ãla.
El e de la CIA. L-au prins vânzând arme nord coreenilor.
Davidson s-a transformat în zece minute.
Mie nu mi se pare deloc viral, prieteni sportivi.
Eºti cu CIA?
Dar ei nu sunt cu mine.
- Dar tu de unde eºti? - Naþiunile Unite.
Dumnezeule!
Cãpitanul ce sunã din trompete.
A sosit salvatorul!
- De ce vindeai arme nord coreenilor? - De ce sã nu vând?
- Ei se descurcã? - Exact.
- Folosindu-se de armele tale. - Armele...
nu prea sunt de folos.
- Atunci cum au fãcut? - A scos dinþii
tuturor celor 23 de milioane de locuitori...
în mai puþin de 24 de ore.
Cea mai mare operã de inginerie socialã din istorie.
Genial!
Fãrã dinþi...
fãrã muºcãturi...
nicio rãspândire.
Porcãrii!
Mai mult studiu, mai puþine petreceri, Boutros Boutros
Acum de ce vrei sã-i transformi în cenuºã? De ce se rãspândesc ca o plagã?
De ce Israel câºtigã?
- Cum de câºtigã? - Au izolat întreaga naþiune
cu mult timp înainte de atacul morþilor vii.
Au ºtiut primii, au reacþionat primii.
Pe-acolo construiesc ziduri de 2000 de ani.
Da, corect,
dar au terminat toatã munca de mii de ani acum o sãptãmânã.
Sincronismul e totul în viaþã.
Vrei rãspunsuri?
Jurgen Warmbrunn...
tocmai la Ierusalim îþi vei gãsi omul.
- Ai mai vãzut aºa ceva? - Nici vorbã.
Mergem la Ierusalim.
Voi fi copilotul tãu.
Stai!
Stai, nu închide!
Alo!
Gerry!
- Iubito! - Gerry, mã auzi?
Karen!
Alo!
Telefon blestemat!
Aratã-mi mâna!
- Nici gând! - Pentru mama mea, e în Dallas.
Probabil circulã prin casã, dacã mai trãieºte.
Ai mai multe ºanse ca mine s-o vezi.
- Avionul e mare, e loc pentru toþi. - Cel puþin aici ºtim cu ce avem de-a face.
Te vei descurca. Apasã pe pedalã ca nebunul!
Ai grijã ca acest cowboy sã þinã ridicat botul avionului.
Iar tu aminteºte-þi sã nu laºi pompa de benzinã în rezervor.
Sã-mi mai spui o datã. Eºti gata?
- Gata. - Perfect. Nu faceþi gãlãgie!
Nu uitaþi cã avem o singurã ocazie sã facem plinul avionului.
Dacã nu sunteþi lunetiºti, nu þintiþi la cap.
E suficient sã-i puneþi la pãmânt, de acord?
Þintiþi în coloana vertebralã, dar e bine oriunde i-aþi împuºca.
Stingeþi luminile!
- Alfa pe poziþie. - Bravo în acþiune.
Nu uitaþi cã sunt atraºi de zgomote.
Vã vreau lângã avion înainte sã vinã camionul.
Aºadar, singurul mod de a ajunge la avion e sã mergeþi în liniºte.
Fir-ar sã fie! Închide chestia aia!
Am trezit morþii!
Sunteþi rugaþi frumos sã închideþi mobilele ºi pagerele.
Trebuie sã ne miºcãm!
Repede, sã plecãm de aici!
Plecaþi! Plecaþi!
Vã croiesc drum printre zombi! Continuaþi sã pedalaþi!
Împuºcaþi-i în cap! Scoateþi-i din joc! Vreau sã vãd niºte zombi la pãmânt!
Nu pot sã cred! Acum sunt o fututã cãpuºã!
Te am în vizor, cãpitane. Doar dã-mi undã verde.
E în regulã, bãieþi. Mã ocup eu.
- Rahat! - Am fãcut plinul!
Trebuie sã scoatem pompa!
Sper sã merite!
Am mai pilotat un avion cu un singur motor.
Spune-mi ce trebuie sã fac!
- Suntem gata. - Bine, aprinde toate luminile!
Acum porneºte antiîngheþul. Mânerul roºu!
- Direcþia 0-2-0 pentru plecare! - Trebuie sã ne miºcãm!
- Flop la 15 grade! - Flop la 15!
Bine, suntem gata! Sã plecãm de aici!
Mãreºte înclinaþia!
- Gerry! - Bunã, iubito!
Bunã.
- Am încercat sã te sun. - Da. ºtiu.
Ca sã-þi spun drept, eram cam grãbit în momentul ãla.
E totul bine?
Da, totul e bine. Sunt bine.
- Aºa îmi place. - Da.
Ascultã, în Coreea n-a mers bine.
Ne ducem în Israel.
Încearcã sã te odihneºti în timpul zborului.
ªi fetele?
Fetele...
cred cã se simt mult mai bine.
Conie e lângã mine.
Iubire!
Atenþie, vehicul neidentificat!
Aþi intrat într-un spaþiu aerian rezervat. Aterizarea nu e acceptatã.
Turnul din Ierusalim, aici zborul 3-9-4.
Cerem aterizarea imediatã. Contactaþi Mossad-ul.
Poliþia Naþiunilor Unite trebuie sã verifice.Terminat.
Stai în avion. Fii pregãtit de decolare.
Mã întorc înainte de apus.
Problema e cã mulþi nu cred cã se poate întâmpla
pânã când nu s-a întâmplat deja.
Nu e prostie sau slãbiciune, e doar natura umanã.
- Cum v-aþi dat seama? - Gerald Lane,
autorul unei contraproductive ieremiade despre angajatorul sãu
ºi ONU în 2010, provocând câteva schimbãri de poziþie.
Ai renunþat la carierã.
Credeam cã vei scrie vreo carte moralizatoare.
N-am nas pentru afaceri. Cum de ºtia Israelul?
Am interceptat un comunicat al unui general indian
care afirma cã se luptã cu Irak Shash.
Tradus: zombi.
Tehnic: morþi vii.
Jurgen Warmbrunn,
ofiþer de rang înalt al Mossadului.
Definit ca o persoanã raþionalã, eficientã ºi total neinfluenþabil.
ªi totuºi construieºte un zid pentru cã citeºte cuvântul zombi într-un comunicat?
Spusã aºa aº fi fost ºi eu sceptic.
În anii '30 evrei nu credeau cã vor fi duºi în lagãrele de concentrare.
În '72 refuzam cu toþii sã ne imaginãm masacrul de la Olimpiade.
Cu o lunã înainte de 6 octombrie '73 am observat miºcãrile armatei arabe.
Nimeni n-a considerat-o ameninþare.
La o lunã dupã asta atacul arabilor aproape cã ne-a fãcut sã capitulãm.
Atunci ne-am hotãrât sã facem o schimbare.
- Care? - Cel de-al zecelea om.
Dacã nouã dintre noi citesc aceeaºi informaþie
ºi ajung la aceeaºi concluzie,
e sarcina celui de-al zecelea de a verifica.
Indiferent de cât poate pãrea de plauzibil,
cel de-al zecelea trebuie sã investigheze presupunând cã ceilalþi nouã se înºealã.
- Iar dumneata erai al zecelea. - Exact.
Având în vedere cã toþi erau convinºi
cã bârfele despre zombi erau doar o acoperire,
mi-am început investigaþia presupunând cã spunând "zombi"
se refereau exact la zombi.
- Pacientul zero era indian? - Asta-i problema.
Sursele sunt atât de multe încât nimeni nu ºtie unde a început.
Traficul de organe din Germania,
ciudatele episoade de comportament violent în peninsulele asiatice...
Între timp epidemia continuã sã se rãspândeascã,
iar noi facem tot ce putem.
Uite porþile salvãrii Ierusalimului.
Douã intrãri din zece consimt accesul în fortãreaþa Israelului.
De ce-i lãsaþi sã intre?
Orice fiinþã umanã pe care-o salvãm e un zombi mai puþin cu care sã luptãm.
Dacã plec în India, de unde sã încep? Cu cine sã vorbesc?
India e o gaurã neagrã. Lasã pacientul zero.
N-o pot face. E prea târziu pentru a construi un zid.
Nu mai am mult timp. Am nevoie de detalii, rãspunsuri!
Eu n-am rãspunsuri. Pot gãsi doar un soi de ascunzãtoare.
Trimite trupe acolo.
Prea mult zgomot! Prea mult zgomot!
Escaladeazã zidul!
Du-l la poarta Jaffa!
Du-te cu ea! Te va duce la avionul tãu!
Nu pe acolo! Nu pe acolo!
Du-te la punctul de aterizare B!
Recepþionat! Ne îndreptãm cãtre punctul de aterizare B!
4-5, aveþi legãtura. Terminat.
Aici 4-5, ascultaþi cu atenþie.
Apãrarea a cãzut. Se îndreaptã cãtre aeroport.
1001, 1002...
1003, 1004,
1005, 1006,
1007, 1008...
Trebuie sã ne miºcãm!
Te vei descurca!
Nu te vei transforma! Nu te vei transforma!
Trebuie sã plecãm de aici!
4-5 s-a prãbuºit! Punctul de aterizare...
Turnul de control, zborul 3-9-0, cerere de decolare imediatã.
3-9-0, foloseºte pista 4.
NU!
Acela!
Urcã!
Du-i de aici!
Uite! Sã ne aºezãm acolo!
- ªtiþi unde mergem? - Mergeam cãtre nord,
dar acum nu mai ºtiu.
Mã cheamã Gerry.
- Segen. - Segen.
- Nume sau prenume? - Doar Segen.
Acum trebuie sã schimbãm faºele ºi sã curãþãm rana.
Stai liniºtitã.
Iatã.
O sã te doarã puþin.
Curaj.
Imediat. Respirã adânc.
Doar o secundã. Respirã adânc.
Acum.
Bine.
Ultimul pas.
Respirã adânc!
Bravo. E gata.
În regulã. Ai meritat.
- Iatã, e gata. - Eºti un doctor?
Nu.
Am învãþat pe teren.
De unde ºtiai cã tãierea mâinii e soluþia bunã.
- Nu ºtiam. - Nu mã ajutã cu nimic.
Acum sunt doar o greutate.
Pietroiul ãsta era în mijlocul luptei când 7-8 dintre ei au devenit zombi.
- Aºa te-ai rãnit? - Nu, sunt de mult aºa.
Nici mãcar nu l-au bãgat în seamã.
Dar partea dificilã e recunoaºterea firmiturilor ca indicii.
Câteodatã, aspectul cel mai brutal al virusului
ajunge sã fie punctul sãu vulnerabil.
Nu am rãspunsuri.
Doar pot ticlui un soi de ascunzãtoare.
Gerry, eºti bine? Unde eºti?
Iubito, îmi pare rãu, dar trebuie sã vorbesc cu Thierry.
Mã duc sã-l caut.
Thierry, þine! Gerry vrea sã-þi vorbeascã.
- Unde eºti? - Sunt cu ultimul zbor.
Am mobilul descãrcat ºi am nevoie de informaþii.
Localizeazã-mi cel mai apropiat centru de cercetare medicalã.
E important sã poatã prepara vaccinuri. Cardiff e aeroportul cel mai apropiat.
- Fã-mã sã-nþeleg. - N-am timp de explicaþii.
- Trebuie s-o faci ºi gata. - Bine, bine!
Dar nu mi-ai spus unde eºti.
Vezi ce vrea.
Ai vrea sã iei asta.
E în interesul vostru. Ia-l!
Bateria s-a descãrcat.
Am contactat aeroportul Cardiff din Galles,
aºa cum ni s-a spus.
Acolo e un centru al OMS, dacã o mai fi operativ.
- Aceasta e adresa. - Vom reuºi?
Doamnelor ºi domnilor, vã vorbeºte comandantul.
Ne apropiem de aeroportul Cardiff.
Toate aeroporturile europene au fost evacuate,
dar am primit o autorizaþie specialã ºi suntem pregãtiþi sã aterizãm.
Ne este permisã debarcarea.
Suntem foarte, foarte norocoºi.
Unde îþi este stãpânul?
Ce se-ntâmplã?
Ce se întâmplã?
Fãrã panicã!
E nevoie de cãrucioarele pentru valize!
Stai jos!
Ajutor!
S.O.S! Aterizare de urgenþã!
Pregãtiþi-vã pentru impact!
Trebuie sã mã grãbesc! Trebuie sã mã grãbesc!
Centrul de cercetare OMS
Avem veºti?
Dle, aeroportul din Cardiff a pierdut contactul cu avionul.
Dl Lane e dispãrut. Îmi pare rãu, domnule.
Personalul neesenþial sã se prezinte pe punte pentru transfer.
Elicopterele vor efectua un transfer imediat.
Doamnã, Thierry vrea sã vorbeascã cu dvs.
Cãpitane, au trecut abia 48 de ore.
Lane e un tip plin de resurse. E foarte posibil cã...
Dle, i-am promis cã vom avea grijã de familia sa.
Da, dle, înþeleg.
Tatã! Tatã!
Sunteþi puternic ºi norocos. Ce vreþi de la noi?
Am venit aici cu o femeie. Mai este...
Cine sunteþi? De ce aþi venit aici?
De ce vã uitaþi la bãrbatul acela?
Pentru cã el este ºeful aici.
- ªtiþi unde vã aflaþi? - Sigur, am venit special aici.
Atunci veþi înþelege de ce toate astea?
Spuneþi-mi cât de important e numãrul acesta?
- De cât timp sunt aici? - De trei zile.
Daþi-mi telefonul! Haideþi, daþi-mi-l!
- Daþi-mi nenorocitul acela de telefon! - Mai întâi rãspundeþi la întrebare.
Sunaþi la numãrul acela. Vã vor spune cine sunt, sunaþi!
Exact!
- Gerry! - Da, sunt aici, sunt aici!
Slavã cerului, te credeam mort! Unde eºti?
Sunt cu doi domni nervoºi care vor sã ºtie cu cine vorbesc.
Sigur.
Sunt Thierry Umutoni, vice secretarul general al ONU.
- Cu cine vorbesc? - Unde-i Karin?
- Thierry, de ce nu mi-a rãspuns Karin? - Eu...
Îmi pare rãu, Gerry, am fãcut tot posibilul.
- Stai! Ce vrei sã spui? - Liniºtiþi-vã, vã faceþi rãu.
Eºti bine?
Familia sa a fost transferatã într-o tabãrã din Noua Scoþie.
- Veþi vedea cã sunt în siguranþã? - Într-adevãr?
Thierry v-a spus cine sunt ºi ce fãceam, corect?
Da.
Credeþi-mã când vã spun cã nu sunt în siguranþã!
- Înþeleg cum vã simþiþi? - Chiar aºa?
- Da. - Da?
Aveþi familie?
- Nu. - Nu?
Atunci nu puteþi înþelege cum mã simt.
Mi-am pierdut fiul ºi soþia la Roma.
Sau mai rãu, mi-am pierdut fiul din cauza...
muºcãturii uneia care cândva era soþia mea.
Toþi de aici au pierdut pe cineva, dle Lane.
- În cazul dvs mai existã o speranþã. - Îmi pare rãu.
- Îmi pare rãu. - Acum...
de ce aþi venit aici?
- Ce vã trebuie de la noi? - Cele mai teribile boli.
- Ce vreþi? - Agenþi patogeni
cu o mare ratã de mortalitate, dar curabile.
Atunci vã e de folos mai mult o bacterie decât un virus.
- Eu aº spune de tifos. - Meningitã, scarlatinã.
- Tifos de cãpuºã. - Mã scuzaþi, dar la ce vã trebuie astea?
Dle Lane crede cã putem folosi aceste malatii
împotriva morþilor vii.
Recunosc cã teoria dvs e originalã, dar e primul lucru încercat.
Ceea ce-i trebuie unei bacterii sau unui virus
pentru a se dezvolta e un subiect viu.
- ªi un sistem circulator în funcþiune. - Ceea ce ne duce la o concluzie simplã.
Un mort viu nu se poate îmbolnãvi.
Nu e pentru ei.
E pentru noi.
Eu cred cã ei au un punct vulnerabil.
Punctul lor vulnerabil e slãbiciunea noastrã.
I-am vãzut ignorând anumite persoane ºi trecând pe lângã ei
ca un râu pe lângã roci. De ce?
Cred cã acele persoane erau bolnave. Bolnavi terminali.
Creaturile astea o simt.
Ei rãspândesc o boalã. Au nevoie de subiecþi sãnãtoºi.
ªi chiar dacã ar fi adevãrat, sã infectezi populaþia cu o malatie letalã
nu e o curã.
Nu e o curã, e un camuflaj.
E un camuflaj.
Natura ne dã exemplu.
Prãdãtorii înfometaþi evitã corpurile infectate.
Echipate cu o corectã patologie, corpurile noastre ar fi invizibile.
Vã daþi seama cã singurul mod de a verifica teoria dvs
este ca un idiot sã se infecteze cu o boalã letalã
ºi apoi sã încerce un contact direct cu ei?
- Da. - Avem ce vã trebuie pentru a încerca.
Avem de unde alege.
Tifos K1-N1, SARS...
Problema e cã totul e conservat în compartimentul B.
Care ar fi problema?
Doctorul Spelman, ºeful nostru de la vaccinologie.
La câteva ore de la începerea epidemiei a primit câteva mostre de sânge
pentru a încerca sã izoleze agentul patogen.
Din pãcate...
Acesta e compartimentul B.
Fir-ar sã fie!
Câte persoane?
- Câþi erau? - 80 de persoane lucrau acolo.
- Nu i-am mai vãzut miºcându-se aºa. - Sunt adormiþi în aºteptarea stimulilor.
Asta e camera 139. Acolo sunt mostrele.
Iar acesta e coridorul.
Leagã compartimentul B cu clãdirea principalã.
Iar asta e tot ceea ce ne desparte de coridorul acela.
Aºadar...
ce propuneþi, dle Lane?
- Chiar vrei sã te duci? - Compartimentul B e un labirint.
S-ar pierde singuri.
Nu ºtim dacã teoria lui e bunã.
Ceea ce ºtiu e cã eu nu vã cer sã-l însoþiþi.
Fiecare cu mijlocul sãu.
- E ultima pe care o avem. - Face prea mult zgomot.
Sã mergem.
Evitaþi sã-i ucideþi!
I-ar face pe ceilalþi agresivi.
Aºa este.
- Sunteþi sigur cã vreþi s-o faceþi? - Nu, dar nu-i nimic. Sã mergem.
Mult noroc.
Ne vedem curând.
Mult noroc.
Dacã vine altcineva înaintea noastrã voi sã blocaþi uºa pentru totdeauna.
- E clar? - Bine.
Uite-i acolo!
Haide, grãbeºte-te!
Sunt bine, au reuºit.
La naiba!
Trebuie sã ajungem la camera 139.
Pe acolo.
Fugiþi!
Dumnezeule!
La stânga! La stânga!
- Ce faci? - Mergeþi la camerã!
- Camera e aceea. - Putem reuºi!
Nu cred.
Nu putem!
Nu vor reuºi!
A spus sã nu deschidem! Nu sunt singuri!
- Nu se poate! - Se întorc, înþelegi?
Nu-i putem lãsa acolo! Haideþi!
Deschideþi!
- Haideþi! Mai repede! Grãbiþi-vã! - Haideþi!
Intrã, intrã!
Unde eºti, Gerry?
Unde-i? Unde-i!
Haide, unde eºti?
5-6-9-6-4.
56964.
Ce i s-a întâmplat lui Gerry?
Ãla nu!
- Rahat! - La naiba!
Fir-ar sã fie! Acum îºi face injecþia.
Nu ºtim care-i cel potrivit.
Nici nu ºtim dacã existã unul potrivit.
Dacã foloseºte unul din cutia din stânga, va muri oricum.
Ce vrea sã facã?
Spuneþi alor mei cã-i iubesc.
Cât trebuie sã aºtepte?
Pânã sã se infecteze? Nu prea mult, dar...
nu asta e întrebarea, corect?
Uitaþi-vã!
A trecut fãrã probleme!
I-a trecut pe sub nas ca ºi cum n-ar fi existat!
E în regulã.
ZONA LIBERÃ NOUA SCOÞIE
Acesta nu e sfârºitul.
Nici mãcar în vis.
Alo, eu sunt Annie... ... Pot vorbi cu cineva?
Am fost norocoºi sã gãsim pe cineva...
Am pierdut oraºe întregi.
Dacã nu mai nimeni de infectat intrã în stare latentã.
Oraºe întregi au fost pierdute.
OMS afirmã azi
cã ne-ar fi de ajutor amestecând viruºii meningitei cu varicela K1-N1.
Nu ºtim cât de rãu s-a ajuns.
OMS a creat un vaccin care funcþioneazã ca un fel de camuflaj
fãcând persoanele vaccinate invizibile infectaþilor.
Am câºtigat timp.
Contingente de voluntari consemneazã vaccinul în zone special amenajate.
Planul de distribuþie a început...
Importanþa rãspândirii informaþiilor...
Dar ne-a dat o ºansã.
Bãtãlia Moscovei este încã în curs.
Primele teste s-au încheiat cu succes!
Unii au început sã lupte!
Haideþi! Haideþi!
Sã-i ardem!
S-a terminat! S-a terminat! Sã se ducã în infern!
Tot ce aparþine infernului sã rãmânã în infern!
Aici staþia 7 din Nebraska. Transmisia...
Dacã puteþi lupta, fãceþi-o!
- Mergeþi cãtre nord, dacã puteþi! - Alo, mã aude cineva?
Ajutaþi-i pe ceilalþi.
Mexico City a fost declarat pierdut.
Fiþi pregãtiþi pentru orice.
Rãzboiul abia a început!
Traducerea ºi adaptarea dupã sonor dani67 & Pinhead
コツ:単語をクリックしてすぐ意味を調べられます!

読み込み中…

World War Z movie special 720p

739 タグ追加 保存
王俐蕙 2017 年 5 月 20 日 に公開
お勧め動画
 1. 1. クリック一つで単語を検索

  右側のスプリクトの単語をクリックするだけで即座に意味が検索できます。

 2. 2. リピート機能

  クリックするだけで同じフレーズを何回もリピート可能!

 3. 3. ショートカット

  キーボードショートカットを使うことによって勉強の効率を上げることが出来ます。

 4. 4. 字幕の表示/非表示

  日・英のボタンをクリックすることで自由に字幕のオンオフを切り替えられます。

 5. 5. 動画をブログ等でシェア

  コードを貼り付けてVoiceTubeの動画再生プレーヤーをブログ等でシェアすることが出来ます!

 6. 6. 全画面再生

  左側の矢印をクリックすることで全画面で再生できるようになります。

 1. クイズ付き動画

  リスニングクイズに挑戦!

 1. クリックしてメモを表示

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔